Lượt xem: 364
Huyện Kế Sách ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2023, ngày 11/01/2023 UBND huyện Kế Sách ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện cải cách hành chính năm 2023. 

              Mục tiêu của Kế hoạch là triển khai đồng bộ và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) theo Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh và của huyện, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

              Theo đó, công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện tập trung vào 7 nội dung cụ thể như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

              Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch của huyện tiến hành xây dựng kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ CCHC, bố trí đủ nhân lực và điều kiện đảm bảo hoàn thành các công việc được giao. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ trong giải quyết công việc hoặc để cán bộ, công chức, viên chức đơn vị gây phiền hà, nhũng nhiễu, hiệu quả công việc thấp, làm mất lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với việc thực thi công vụ của chính quyền.

              Giao Phòng Nội vụ, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch đảm bảo tiến độ và hiệu quả; đề xuất hướng xử lý các cơ quan, đơn vị không nghiêm túc, chậm trễ trong thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác CCHC; tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Nội vụ về kết quả thực hiện CCHC theo quy định hoặc đột xuất.

1. Kế hoạch số 21 của UBND huyện về thực hiện CCHC năm 2023.pdfPhòng Nội vụ huyện Kế SáchThống kê truy cập
 • Đang online: 26
 • Hôm nay: 77
 • Trong tuần: 2 123
 • Tất cả: 564138
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này