Lượt xem: 2059
Kế Sách: tổ chức Hội nghị sơ kết bước 1 công tác triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Kế Sách
Sáng ngày 23/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện Kế Sách tổ chức Hội nghị sơ kết bước 1 công tác triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Kế Sách. Đồng chí Lý Hốc Khị - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện - Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị; đồng chí Lê Hoàng Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện; đồng chí Hồ Thị Thanh Thuỷ - Huyện uỷ viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện; đồng chí Trần Hoàng Thu – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện, cùng các đồng chí là thành viên Uỷ ban bầu cử; các đồng chí là Trưởng, Phó Trưởng các Tiểu ban; các đồng chí là thành viên  Tổ chuyên viên, Tổ tham mưu giúp việc; Chủ tịch và Thư ký Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Huỳnh Hà Nhanh, Trưởng phòng Nội vụ, Thư ký Uỷ ban Bầu cử huyện thông qua dự thảo báo cáo  sơ kết bước 1 công tác triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Kế Sách. Theo đó: công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quán triệt, triển khai tích cực, đồng bộ, khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch bầu cử của tỉnh, huyện đề ra và đúng trình tự theo Luật định. Các bước thực hiện theo quy định và nội dung công việc đều chủ động và hoàn thành sớm hơn so với mốc thời gian quy định. Các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện cũng như các xã, thị trấn đã chủ động kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo những thiếu sót trong công tác triển khai bầu cử, bước đầu công tác triển khai bầu cử, công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử đều được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chuẩn, bị chu đáo. Kết quả:
Uỷ ban nhân dân huyện đã ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử cấp huyện, xã: Ủy ban bầu cử huyện Kế Sách đã ban hành Nghị quyết 10/NQ-UBBC ngày 26/02/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Kế Sách về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Kế Sách, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số đơn vị bầu cử là 11 đơn vị, được bầu 34 đại biểu. Trong đó có 02 đơn vị bầu cử ghép xã là xã An Lạc Tây - xã Phong Nẫm, xã Kế Thành - xã Kế An, còn lại 09 đơn vị bầu cử/09 xã, thị trấn (thị trấn Kế Sách, thị trấn An Lạc Thôn, Đại Hải, Xuân Hòa, Trinh Phú, Ba Trinh, Nhơn Mỹ, An Mỹ và Thới An Hội),
Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương:
* Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất:  
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hoàn thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 34, tổng số đại biểu ứng cử là 57 người;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND cấp xã, tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 352, số lượng người giới thiệu ứng cử là 589, trong đó: nữ là 213 người, đạt tỷ lệ 36,16%; ngoài đảng 66 người, đạt 11,21%; dưới 40 tuổi 194 người, đạt 32,94%; tái cử 234 người, đạt 39,72 %; dân tộc thiểu số 38 người, đạt 6,45%.
* Hội nghị hiệp thương lần thứ hai
- Ngày 16/3/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghi hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBHĐND và xây dựng kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú hoặc nơi công tác của người ứng cử.
 + Thành phần: các cơ quan Đảng 17 người; Các cơ quan nhà nước 23 người (trong đó cơ quan QLNN 14 người, thực hiện giảm 02 người so với nhiệm kỳ 2016-2021); Chuyên trách Mặt trận và Tổ chức thành viên mặt trận 11 người; Doanh nghiệp 02 người; Chức sắc, tôn giáo 02 người. 
+ Cơ cấu: Nữ 20 người, chiếm 35,09%; ngoài đảng 06 người, chiếm 10,53%; dân tộc 04 người, chiếm 7,02%; dưới 40 tuổi 16 người, chiếm 28,07%; tái cử 20 người, chiếm 35,09%.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBHĐND và xây dựng kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú hoặc nơi công tác của người ứng cử, tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 352, số lượng người giới thiệu ứng cử là 589, trong đó: nữ là 211 người, đạt tỷ lệ 35,82%; ngoài đảng 77 người, đạt 13,07%; dưới 40 tuổi 252 người, đạt 42,78%; tái cử 255 người, đạt 43,29 %; dân tộc thiểu số 46 người, đạt 7,81%.
* Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Ngày 16/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghi hiệp thương lần thứ ba để báo cáo về tình hình kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và báo cáo dự kiến danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Kế Sách  nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả biểu quyết thống nhất danh sách 57 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Kế Sách, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ thứ ba để báo cáo về tình hình kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 589, trong đó: nữ là 211 người, đạt tỷ lệ 35,82%; ngoài đảng 77 người, đạt 13,07%; dưới 40 tuổi 252 người, đạt 42,78%; tái cử 255 người, đạt 43,29 %; dân tộc thiểu số 46 người, đạt 7,81%.
* Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử; việc nộp hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu đảm bảo đúng quy định. Theo đó: Tính đến 17 giờ ngày 14/3/2021 đã nhận 57/57 hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 589/589 hồ sở ứng cử của người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Không có hồ sơ của người tự ứng cử.
* Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử (việc chia khu vực bỏ phiếu): Tính đến hết ngày 13/4/2021 có 13/13 các xã, thị trấn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri đúng theo quy định, hiện nay trên địa bàn huyện có tổng số là 119.935 cử tri, trong đó nam 59.581 người, nữ 60.354 người; cử tri tạm chú có nguyện vọng bầu cử ở địa phương nơi tạm trú là 129 người.
Trong quá trình triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực UBBC tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Chỉ đạo công tác bầu cử huỵên về các nội dung liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời cho ý kiến tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai chặt chẽ, kịp thời và đúng quy định. Các ban ngành, địa phương, thành viên Ủy ban bầu cử; các tổ chức bầu cử trên địa bàn huyện có sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện công tác bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Lý Hốc Khị - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện đề nghị Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn hoàn thành việc in ấn, cấp phát tài liệu, niêm yết danh sách cử tri và danh sách chính thức những người ứng cử các cấp tại các tổ bầu cử; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn; tập trung giải quyết tốt việc đơn thư khiếu nại tố cáo; tích cực, chủ động chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tại các đơn vị bầu cử, đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Trường Sơn (Văn phòng HĐND và UBND huyện)Thống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 35
 • Trong tuần: 35
 • Tất cả: 577551
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này